Posted on

8 June 2021

Share

Click here for the ENG version here

--- 

การค้ามนุษย์เป็นอาชญากรรมซึ่งเป็นอันตรายอย่างร้ายแรงต่อร่างกายและจิตใจของบุคคล อีกทั้งยังส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อชุมชน ประเทศชาติ และภูมิภาค  

ในฐานะหนึ่งในหน่วยงานหลักในการต่อต้านอาชญากรรมการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทั้งที่มีสัญชาติไทยและอื่นๆ ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายทั่วประเทศ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว 

ปีที่ผ่านมา ตามที่ปรากฏในรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ​ประเทศไทย ประจำปี 2563 รัฐบาลไทยได้ให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 220 คน และจากจำนวนผู้เสียหายทั้งหมดนี้ ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ จำนวน 148 คน ได้สมัครใจที่จะเข้าไปอยู่ในสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายทั้งของภาครัฐและนอกภาครัฐ 

ประเทศไทยได้จัดบริการที่พักชั่วคราวแก่เด็กและครอบครัวที่ประสบปัญหาตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกจังหวัด และจัดบริการสถานคุ้มครองสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และผู้เสียหายจากการบังคับใช้แรงงานหรือบริการซึ่งเป็นผู้หญิงและเด็กหญิง และสำหรับผู้ชายและเด็กชายแยกออกจากกัน เพื่อให้บริการต่างๆ เช่น การคุ้มครองตามสิทธิ บริการด้านกฎหมาย บริการทางการแพทย์ และการฟื้นฟูเยียวยา มีความเฉพาะเจาะจงและเหมาะสมสำหรับแต่ละกลุ่ม 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ยังให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มผู้เสียหายที่มีความหลากหลายทางเพศ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีนโยบายจัดพื้นที่สถานคุ้มครองให้เป็นสถานคุ้มครองดูแลผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ หรือ LGBTQI+  สำหรับการคุ้มครองในระยะยาว นอกเหนือจากพื้นที่เฉพาะในสถานคุ้มครองทุกแห่งที่มีอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี การประสานความร่วมมือกับสถานคุ้มครองเอกชนที่ได้รับใบอนุญาตยังคงมีความจำเป็นเพื่อที่จะให้บริการต่อไปในอนาคต 

เพื่อที่จะรับมือต่อการระบาดของโรค กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดให้มีมาตรการกักตัวสำหรับผู้เสียหายที่มาจากทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ สถานคุ้มครองฯ จะรับตัวผู้เสียหายที่ได้ดำเนินการตรวจเชื้อไวรัสโควิด 19 ภายหลังจากกระบวนการคัดแยกผู้เสียหาย ตลอดจนใช้มาตรการด้านสาธารณสุขต่างๆ เพิ่มเติม อาทิ การกักตัวในสถานคุ้มครองอีกครั้ง การตรวจวัดอุณหภูมิ การใส่หน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง และการดูแลอย่างใกล้ชิดจากพยาบาล 

Happy Shelter บ้านแห่งความสุขสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทยเป็นอย่างไร 

ในปีนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ให้ความสำคัญกับนโยบาย Happy Shelter เพื่อช่วยลดผลกระทบจากบาดแผลทางจิตใจด้วยวิธีการที่สร้างสรรค์ 

  • ได้มีการจัดค่ายเพื่อกิจกรรมการสร้างความสัมพันธ์ขึ้นเป็นปีที่สามแล้ว โดยเป็นการให้พื้นที่สำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ผ่านทางกิจกรรมนันทนาการ ซึ่งมีส่วนช่วยในการกลับคืนสู่สังคมสำหรับพวกเขาด้วย 
  • โครงการ 1 Shelter 1 Partnership เพื่อที่จะร่วมมือกับหน่วยงานภาคประชาสังคมในพื้นที่ในการเพิ่มโอกาสการฝึกอาชีพและการจ้างงานแก่ผู้เสียหาย โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละบุคคล และมุ่งสู่การยกระดับคุณภาพชีวิตผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ให้มีอาชีพและรายได้แบบยั่งยืน ไม่กลับสู่การเป็นผู้เสียหายซ้ำ หรือสามารถเป็นต้นแบบ สร้างแรงบันดาลใจในการเริ่มต้นชีวิตใหม่แบบมั่นคงของผู้เสียหาย 
  • ผู้เสียหายและผู้พบเห็นเหตุการณ์สามารถแจ้งขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือเพียงแค่ส่งตำแหน่งสถานที่มาทางแอปพลิเคชั่น “PROTECT- U พม. พร้อมคุ้มครองคุณ” โดยแอปพลิเคชั่นดังกล่าวจะช่วยทำให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการช่วยเหลือผู้เสียหายอีกช่องทางหนึ่ง  
  • การจัดกิจกรรม Line ยิ้ม รอยยิ้ม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายสามารถติดต่อสื่อสารกับครอบครัว ในช่วงวันส่งท้ายปีและวันขึ้นปีใหม่เพื่ออวยพรและรับพรจากครอบครัวระหว่างช่วงที่มีข้อจำกัดเนื่องจากการระบาดของโควิด 19  
  • รัฐบาลไทยโดยการประสานความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงมหาดไทย ในการช่วยให้ผู้เสียหายสามารถที่จะเดินทางออกและเข้าในสถานคุ้มครองฯ ได้อย่างอิสระภายใต้กฎหมายที่อนุญาตให้ผู้เสียหายชาวต่างชาติอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ 
  • ในปีที่ผ่านมา สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านสองแคว) จังหวัด​พิษณุโลก ได้ปรับเปลี่ยนบ้านหลังเล็กให้กลายเป็นห้องสมุด “ฮักการอ่าน” ที่มีหนังสือมากกว่า 100 เล่ม พร้อมทั้งเฟอร์นิเจอร์ โดยได้รับการสนับสนุนจากโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ พื้นที่ห้องสมุดดังกล่าวได้ช่วยให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ซึ่งเป็นผู้หญิงอายุตั้งแต่ 14 ถึง 20 ปี ได้เรียนรู้และพัฒนาตัวเองในพื้นที่ที่ปลอดภัย และใช้ช่วงเวลาว่างในการอ่านหนังสือเพื่อเยียวยาจิตใจของตนเองได้อีกทางหนึ่งด้วย 

ประเทศไทยช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ต่อไปอย่างไร ? 

รัฐบาลไทยยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินการตามวาระแห่งชาติและนโยบายเพื่อที่จะขจัดปัญหาการค้ามนุษย์ให้หมดสิ้นไป (Zero Tolerance) ให้ประสบผลสำเร็จ โดยให้ความสำคัญกับการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยพัฒนากระบวนการและวิธีพิจารณาคดีค้ามนุษย์ ซึ่งรวมไปถึงการอบรมเรื่องการคัดแยกผู้เสียหาย การสอบสวนออนไลน์ และการใช้วิธีการที่ผู้เสียหายเป็นศูนย์กลาง การคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหาย ซึ่งเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าผู้เสียหายจะเข้าร่วมในกระบวนการยุติธรรมหรือไม่  

ประเทศไทยตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ โดยการเพิ่มจำนวนสถานคุ้มครองที่ดำเนินการโดยเอกชนที่ได้รับอนุญาตให้มากขึ้น เพื่อให้ผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์มีทางเลือกที่ตรงกับความต้องการของตนได้โดยสมัครใจ 

ในรายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของ​ประเทศไทย ประจำปี 2563 รัฐบาลไทยมีความพยายามที่จะพัฒนาระบบการส่งต่อให้มีขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน โดยเริ่มจากการคัดแยกผู้เสียหาย และพิจารณาระยะเวลาในการฟื้นฟูและไตร่ตรอง ในการที่จะกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะอยู่ในสถานคุ้มครองฯ สำหรับผู้เสียหายหรือผู้ที่อาจจะตกเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 

นอกจากนี้ในกระบวนการคุ้มครอง กองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ยังให้ความช่วยเหลือทางการเงิน และเงินทุนสำหรับการเริ่มต้นชีวิตใหม่ ในปี 2563 รัฐบาลไทยได้มอบเงินค่าเยียวยาให้ผู้เสียหายจากเงินกองทุนฯ กว่า 7.64 ล้านบาท 

การทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคยุติธรรม หน่วยงานนอกภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน ยังคงมีความสำคัญเป็นอันดับแรก ซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียได้ให้การสนับสนุนความร่วมมือดังกล่าวผ่านทางโครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ (ASEAN-ACT) 

แม้จะอยู่ในสภาวะโรคระบาด อาชญากรผู้ค้ามนุษย์ในภูมิภาคอาเซียนยังคงหลอกลวงและใช้ประโยชน์จากผู้ชาย ผู้หญิง และเด็ก ในทุกเพศ เชื้อชาติ อายุ ความพิการ และสถานะการย้ายถิ่นฐาน นั่นหมายความว่าการคัดแยก คุ้มครอง และช่วยเหลือผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ไม่อาจใช้วิธีการเดียวในการจัดการได้ การดำเนินงานดังกล่าวต้องใช้วิธีที่แตกต่างไปสำหรับแต่ละบุคคลโดยปราศจากการแบ่งแยกและอคติ ซึ่งเป็นหัวใจของนโยบาย Happy Shelter บ้านแห่งความสุขสำหรับผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ที่ไม่ใช่เพียงแค่มีความพิเศษ แต่เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง 

--- 

โครงการอาเซียน-ออสเตรเลีย เพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลออสเตรเลีย ได้ทำการศึกษาเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายในภูมิภาคอาเซียน โดยให้ความสำคัญในประเด็นว่าด้วยเสรีภาพในการเคลื่อนที่ของผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ท่านสามารถเข้าถึงรายงานการศึกษาดังกล่าวได้ที่ aseanact.org/resources 

ท่านสามารถติดต่อกองการต่อต้านการค้ามนุษย์ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ที่ protection.vot@msociety.go.th